<link href="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.9.2/themes/smoothness/jquery-ui.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>

Contact Us!

گزارش وشرح چهل و ششمین جلسه دوره ششم شورای اسلامی شهر مشکین دشت مورخ 21/1/1401 ( یکشنبه)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر مشکین دشت: چهل و ششمین جلسه شورای شهر ساعت مقرر با حضور اعضای شورای اسلامی دوره ششم تشکیل گردید. 

در این جلسه نامه های وارده از فرمانداری (کمیته انطباق) و شهرداری مشکین دشت  بعد از بررسی و ارائه نظرات اعضاء به رای گذاشته شد.

در نهایت پس از بحث  و بررسی، لایحه انجام پروژه های عمرانی آسفالت معالبر سطح شهر و لکه گیری آسفالت و تکمیل طرح های عمرانی سطح شهر تصویب گردید.

مشروح مذاکرات صحن

loading...

مصوبات شورا

loading...
loading...