<link href="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.9.2/themes/smoothness/jquery-ui.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>

Contact Us!

گزارش وشرح پنجاهمین جلسه دوره ششم شورای اسلامی شهر مشکین دشت مورخ 10/2/1401 ( شنبه)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر مشکین دشت: پنجاهمین جلسه شورای شهر ساعت مقرر با حضور اعضای شورای اسلامی دوره ششم تشکیل گردید. 

در این جلسه نامه های وارده از فرمانداری (کمیته انطباق) و شهرداری مشکین دشت  بعد از بررسی و ارائه نظرات اعضاء به رای گذاشته شد.

در نهایت پس از بحث  و بررسی، جانمایی برای احداث مدرسه، قرارداد دفع پسماند دهیاری فرخ آباد و زیبادشت، عقد قرارداد دفت زباله و پسماند خانگی سطح شهر، بتا سازمان پسماند شهرداری ملارد، پلاک کوبی اماکن و منازل، تصویب گردید.

مشروح مذاکرات صحن

loading...

مصوبات شورا

loading...
loading...