<link href="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.9.2/themes/smoothness/jquery-ui.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>

گزارش و شرح یکصد و سیزدهمین جلسه دوره پنجم شورای اسلامی شهر مشکین دشت مورخ ۹۷/۰۹/25 (یک شنبه)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر مشکین دشت:
جلسه امروز شورای شهر رأس ساعت مقرر با حضور ریاست جلسه و شش تن از اعضا شورا و میهمانان جلسه جناب آقای سلیمانی، رئیس اداره ثبت، اسناد و املاک شهرستان فردیس و آقای مردی، مدیر بنیاد مسکن شهرستان های کرج، فردیس و اشتهارد تشکیل گردید.
در ابتدا لایحه بازار هفتگی (جمعه بازار) مورد شور قرار گرفت که مواردی همچون مبلغ قرارداد، مدت قرارداد، محل برگزاری، مسائل ترافیکی و نظافت محیط مربوطه بررسی شد که به منظور کارشناسی با جزئیات موارد فوق و تحویل گزارش کامل به صحن شورای اسلامی به شهرداری عودت داده شد.

 

در ادامه مسأله مهم اخذ سند برای عرصه های شهر مشکین دشت با حضور مهمانان انجام گردید که اعضای شورا هر یک مشکلات و مراحل تکمیل روند سند را شرح دادند.

بعد از ساعاتی مذاکره و بررسی مسائل مربوطه مقرر گردید: یک مسئول از شهرداری مشکین دشت بعنوان پیگیری کننده ی امور مشترک مابین شهرداری، اداره ثبت اسناد و املاک و بنیاد مسکن مشخص گردد و روند ثبتنام، بایگانی و پیگیری در آن صورت پذیرد.
در جلسات آتی روند تکمیل این مصوبات از طریق کارشناسی شهرداری به صحن شورا گزارش خواهد شد و دیگر مراحل جهت صدور سند و تسهیل سازی روند آن پیگیری خواهد شد.

Save

Save